iisbaan "de Bleense"


Lidmaatschap

De lidmaatskippen fan de iisbaanferiening binne as folgt:
				
Een famyljekaart kostet € 10,00
Allinnich of âlder 
as 18 jier 		€  7,50
Deikaartsje nettsjin-
steande leeftyd 	€  2,50
Donateurs 		€  2,50
Binne jo noch gjin lid? Oanmelde kin by it bestjoer foar 1 desimber,
ut kin ek fia in e-mail nei de ledenadministratie te stjoeren.
Nei 1 desimber wurde registraasjekosten yn rekken brocht.