IIsbaan "de Bleense".


Op de ledegearkomste fan 19 novimber 2010 binne Jantsje van Lunzen en Lieske v/d Berg as eareleden huldige. Jantsje en Lieske ha harren jierrenlang ynset foar de iisbaanferiening en altyd klear stien foar de jeugd en oare besikers fan de baan om harren fan koek en sopie te foarsjen.
De leden en it bestjoer wolle hun wurdearring en tank utsprekke foar harren unbeheinde ynset.


19 nov. 2010_101 19 nov. 2010_102 19 nov. 2010_103

Nijs


Winter 2024.maart. '24'

Wy geane wer rjochting de maitiid en is it wetter al wêr fan de baan, spitich dat wy ferline winter net reedride koene op us iisbaan. Wy hawwe krekt wat te min froast hân om de iisbaan mei fertrouwen iepen te stellen foar reedriders.

Iepeningstiden ijsbaan.

De iisbaan is op dit stuit ticht.


mo ti wo to fr:
14:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:00u

saterdei:
10:00u tot 12:00u
13:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:30u

snein:
14:00u tot 17:00u
19:00u tot 21:00u


It opgean fan it iisbaanterrein is altyd foar eigen risiko!!!!

  • Facebook
  • Twitter