It wie efkes spannend mar op 19 December koe de baan dochs noch efkes iepen,
al wy it mar foar ien middei.


December 22_01 December 22_02 December 22_03 December 22_04 December 22_05 December 22_06 December 22_07 December 22_08 December 22_09 December 22_10 December 22_11 December 22_12 December 22_13 December 22_14 December 22_15 December 22_16 December 22_17 December 22_18 December 22_19 December 22_20 December 22_21

Nijs


Winter 2024.maart. '24'

Wy geane wer rjochting de maitiid en is it wetter al wêr fan de baan, spitich dat wy ferline winter net reedride koene op us iisbaan. Wy hawwe krekt wat te min froast hân om de iisbaan mei fertrouwen iepen te stellen foar reedriders.

Iepeningstiden ijsbaan.

De iisbaan is op dit stuit ticht.


mo ti wo to fr:
14:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:00u

saterdei:
10:00u tot 12:00u
13:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:30u

snein:
14:00u tot 17:00u
19:00u tot 21:00u


It opgean fan it iisbaanterrein is altyd foar eigen risiko!!!!

  • Facebook
  • Twitter