Foto's fan de iisbaan make op 3 maart 2018.
De baan koe noch efkes iepen al wy it iis net al te best.


2018_101 2018_102 2018_103 2018_104 2018_105 2018_106 2018_107 2018_108 2018_109 2018_110 2018_111 2018_112 2018_113 2018_114 2018_115 2018_116 2018_117 2018_118 2018_119 2018_120 2018_121 2018_122 2018_123 2018_124 2018_125 2018_126 2018_127

Nijs


Winter 2024.maart. '24'

Wy geane wer rjochting de maitiid en is it wetter al wêr fan de baan, spitich dat wy ferline winter net reedride koene op us iisbaan. Wy hawwe krekt wat te min froast hân om de iisbaan mei fertrouwen iepen te stellen foar reedriders.

Iepeningstiden ijsbaan.

De iisbaan is op dit stuit ticht.


mo ti wo to fr:
14:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:00u

saterdei:
10:00u tot 12:00u
13:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:30u

snein:
14:00u tot 17:00u
19:00u tot 21:00u


It opgean fan it iisbaanterrein is altyd foar eigen risiko!!!!

  • Facebook
  • Twitter