iisbaan "de Bleense"


Bestuur van de ijsbaan

Foarsitter: Marten Bijlsma tel. 0623593928
Ponghalder: Gepke v/d Galien tel. 0652607341
Secretaris: Baukje Oppers tel. 0622033682
Secretaris: Anja Bastiaannet tel. 0634934241
Bestjoerslid:Sido Wiersma tel. 0628902360
Bestjoerslid:Ype Tiekstra tel. 0654235120
Bestjoerslid:Oetze Bloemhof tel. 0652282467