Jo kinne iisbaan de Bleense ek folgje op Facebook en Twitter
Op facebook stean, ot ut winter is ek de iepeningstiiden fan de iisbaan.


*Nijs fan de iisbaan.
Nei in oprop fan it iisbaanbestjoer en Doarpsbelang op sosjale media, mei in warskôging dat it fuortbestean fan iisbaan de Bleense no wol echt yn gefaar komt, hawwe ferskate ynwenners fan Sumar har oanmeld dy't har ynsette wolle foar it behâld fan de iisbaan foar ús doarp.

Der hat no in earste gearkomste west mei in tal fan harren dy't ree binne om plak te nimmen yn in nij deistich bestjoer. Plan is om elkenien dy't har oanmelden ha gau te moetsjen en te sjen hoe't wy werom kinne nei in folslein bestjoer en om te sjen hoe de minsken dy’t as frijwilliger helpe wolle by de iisbaan.
*Lid wurde fan de iisbaan.
De lidmaatskippen fan de iisbaanferiening binne as folgt:
				
Een famyljekaart kostet 						€ 7,50
Allinnich of âlder as 18 jier 					€ 5,00
Deikaartsje nettsjinsteande leeftyd 			€ 2,50
Donateurs 								€ 2,50

Binne jo noch gjin lid?
Oanmelde kin by it bestjoer foar 1 desimber,
ut kin ek fia in e-mail nei de Ledenadministratie te stjoeren.
Nei 1 desimber wurde registraasjekosten yn rekken brocht.
*Bestjoer.
Foarsitter	Marten Bijlsma	tel. 06********
Ponghalder	Gepke v/d Galien	tel. 06********
Secretaris	Baukje Oppers		tel. 06********
Secretaris	Anja Bastiaannet	tel. 06********
Bestjoerslid	Sido Wiersma		tel. 0628902360
Bestjoerslid	Ype Tiekstra		tel. 0654235120
Bestjoerslid	Oetze Bloemhof	tel. 0652282467

Jo kinne kontakt mei ús opnimme fia it sekrtariaat
.
*Sponsors.
Wolle jo de iisbaan stypje en eventueel in fermelding hjir op de webside fan "de Bleense" ha, dan kinne jo kontakt mei ús opnimme fia info@debleense.nl